Avís legal i política de privacitatAquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la URL www.rutadelatapasjl.com, del qual és titular i propietari el Comú de Sant Julià de Lòria, amb NRT D- 061554-P, radicat a l’avinguda Rocafor, 21-23, ed. El Molí, AD600 Sant Julià de Lòria. L'accés és gratuït i es facilita informació general de la ruta de la tapa, dels bars i restaurants participants així com del patrocinador i col·laboradors, amb la finalitat de promoure la parròquia i Andorra a través de la gastronomia.

LA URL I LES LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT:

Continguts i informació

El Comú de Sant Julià de Lòria no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la URL i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en la URL és la vigent en la data de l'última actualització, i el Comú de Sant Julià de Lòria no garanteix l'absència d'errors en l'accés, ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. El Comú de Sant Julià de Lòria es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la URL, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, el Comú de Sant Julià de Lòria es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la URL i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, el Comú de Sant Julià de Lòria es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la URL, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L'ús d'aquesta URL i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la URL. Així mateix, el Comú de Sant Julià de Lòria no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la URL.

Serveis i productes de la URL

La URL pot contenir enllaços a pàgines web alienes, els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que el Comú de Sant Julià de Lòria no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre el Comú de Sant Julià de Lòria i els titulars dels portals enllaçats. El Comú de Sant Julià de Lòria no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la URL. A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la URL es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers. L'usuari accepta que el Comú de Sant Julià de Lòria no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de la URL. L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Responsabilitat de l’usuari

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l'ús de la URL contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la URL. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la URL com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la URL en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la URL, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat del Comú de Sant Julià de Lòria, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la URL sense el consentiment previ i per escrit del Comú de Sant Julià de Lòria. L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la URL no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part del Comú de Sant Julià de Lòria o del tercer titular dels drets, si s'escau. Els usuaris de la URL només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l'ús de la URL o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta URL, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

COMPROMISOS

El Comú de Sant Julià de Lòria es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la URL a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la URL com a conseqüència d'allò esmentat en aquest apartat, el Comú de Sant Julià de Lòria es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ

L'ús de la URL implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la URL, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la URL.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.